Hoe zat dat nu met vuurwapens in België? Zoals gezegd ga ik trachten duidelijk op te lijsten aan welke voorwaarden je moet voldoen om in België bepaalde wapens te mogen bezitten. Ik heb het in deze post enkel over particulier / privaat vuurwapenbezit, niet over dienstwapens.

Op de volgende manieren kan je een vergund vuurwapen bekomen in België:

Laatst geüpdatet: 27/03/2020

1) wordt jager

Op voorlegging van een geldig jachtverlof kunt u onmiddellijk bij de wapenhandelaar of de particuliere verkoper een lang vuurwapen met een document model 9 op uw naam laten registreren. Dit kan evenwel alleen voor een wapen dat voor de jacht is toegelaten op de plaats waar uw jachtverlof geldt.

2) wordt sportschutter

Op voorlegging van een geldige sportschutterslicentie kunt u onmiddellijk bij de wapenhandelaar of de particuliere verkoper een vuurwapen ontworpen voor het sportschieten met een document model 9 op uw naam laten registreren. Dit kan evenwel alleen voor een wapen dat voorkomt op de lijst van het ministerieel besluit van 15 maart 2007 (publicatie Belgisch Staatsblad).

3) wordt bewakingsagent

Een aparte categorie van wapenbezitters wordt gevormd door de bewakingsagenten die met toepassing van de wet van 02/10/2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (PDF) het recht hebben tijdens de uitoefening van hun beroep wapens voorhanden te hebben.

Lees ook Besafe magazine 44 (PDF), een themanummer over de private veiligheid en de vernieuwde wetgeving van 2017.

4) draai een film

In de “Omzendbrief over de toepassing van de wapenwetgeving” (25 oktober 2011 – PDF) vind ik tevens een uitzonderingsregel terug, het betreft enkele bijzondere erkenningen aan personen die beroepsmatige activiteiten van wetenschappelijke, culturele of niet-commerciële aard met vuurwapens uitoefenen. Vooral de voorbeelden die hierbij gegeven worden spreken tot de verbeelding.

De jaarlijkse Reuzenommegang is al leuk, maar het voorbeeld “de opname van een speelfilm waarin vuurwapens worden gebruikt” spant hier de kroon. Al vraag ik me af hoe snel je met zo’n filmverhaal ook effectief een toestemming van de gouverneur krijgt…

5) voor uw persoonlijke veiligheid?

In de wapenwet vind ik hier nergens ook maar iets over terug, maar op het aanvraagformulier tot vergunning wordt vreemdgenoeg nog een extra reden opgegeven: de persoonlijke veiligheid.

Als je kan aantonen dat je een objectief en groot risico loopt en dat het voorhanden hebben van een vuurwapen dit risico in grote mate beperkt, kan je TOCH een aanvraag indienen…

Waarschijnlijk kan je hier enkel aanspraak op maken als je in de diamantsector zit of zo dan? In de Antwerpse diamantbuurt heb ik wel al eens vuurwapens in het straatbeeld gezien, ergens anders nog nooit.

Hoe aanvragen?

Of je nu een vuurwapen wenst aan te schaffen als sportschutter, als jager of ter persoonlijke bescherming, de aanvraag dient steeds* te gebeuren bij de gouverneur van uw provincie. Dit kan via volgend aanvraagformulier:

Aanvraagformulier voor een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen (PDF)

Dit formulier dien je vervolgens te versturen naar de wapendienst van jouw provincie, hieronder de contactgegevens:

Provinciale wapendienst West-Vlaanderen

FAC Kamgebouw
Koning Albert I-laan 1/5 bus 6

8200 Brugge

Tel. : 050 301 611
Fax.: 050 301 600

Provinciale wapendienst Oost-Vaanderen

wapenvergunningen@oost-vlaanderen.be

Gouvernementstraat 1
9000 Gent

Tel. : 09 267 88 10
Fax : 09 267 88 29

Provinciale wapendienst Antwerpen

wapens@FDGantwerpen.be
Jan Van Rijswijcklaan 28
2018 Antwerpen

Tel. : 03 240 63 14
Fax : 03 240 64 76

Provinciale wapendienst Brussel

armes.wapens@brugouverneur.irisnet.be

Koloniënstraat 56
1000 Brussel

Tel. : 02 507 99 11
Fax : 02 511 99 33

Provinciale wapendienst Vlaams-Brabant

wapens@vlaamsbrabant.be
Provincieplein 1
3001 Leuven
Tel. : 016 26 78 03
Fax : 016 26 78 17

Provinciale wapendienst Limburg

Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Tel. : 011 23 80 87
Fax : 011 23 80 56

*Omdat zijzelf en hun werkgevers al moeten vergund of erkend worden door de minister van Binnenlandse Zaken en ze voor het voorhanden hebben en dragen van wapens een bijzondere toestemming van hem nodig hebben, heeft de Wapenwet ook de afgifte van de vergunningen tot het voorhanden hebben van wapens en wapendrachtvergunningen aan bewakingsagenten gecentraliseerd bij de bevoegde directie private veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *